PREMI MIQUEL CASALS COLLDECARRERA

El Premi Miquel Casals Colldecarrera neix en memòria de qui va ser degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i màxim impulsor del Congrés de Cultura Catalana els anys 1975-1977, que va donar lloc a la Fundació.

Destinat a la promoció de l’ús del català en els textos sobre dret propi dels territoris dels Països Catalans, en l’edició 2019, es dotarà econòmicament un projecte que impliqui un d’aquest punts:

a) Una recerca escrita sobre dret privat propi dels Països Catalans

b) La traducció al català d’obres publicades d’interès per als estudiants d’universitat, com ara manuals o guies pràctiques.

c) La creació de recursos textuals (textos, guies, catàlegs online…) per al foment del català com a llengua habitual a l’administració de justícia o l’administració pública.

Fundació Congrés de Cultura Catalana


 EDICIÓ 2019


Esther Farnós Amorós ha estat la guardonada del  XIII Premi Miquel Casals Colldecarrera pel projecte de recerca sobre l’àmbit del dret privat propi dels Països Catalans “Repensar la filiació: velles categories i nous models familiars”

 El projecte té com a objectiu aprofundir i investigar la contraposició entre el concepte de filiació actualment regulat i el seu encaix en la societat catalana.

El jurat del XIII Premi Miquel Casals Colldecarrera ha valorat  el tema guardonat que  es planteja la dissonància entre la filiació tal com està regulada en la llei i com la viu en l’actualitat la societat catalana, com també  la línia d’investigació interdisciplinària plantejada  que  vol servir per a posar les bases per a una   futura legislació, tenint en compte la situació actual des del punt de vista sociològic i legal.

Esther Fornós és Doctora en Dret per la UPF (2010), IV Premi Extraordinari de Doctorat i he desenvolupat la major part de la seva trajectòria acadèmica a l’Àrea de Dret civil de la UPF, on actualment és Professora Lectora amb dos sexennis d’investigació.

Membres del jurat:

L’Hble. Sr. Joan Egea Fernández de l’ Excam. Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, l’Excm. Sr. Joan Riera Degà del Col·legi d’Advocats de Vic, l’Excma. Sra. Eva Ribó – Degana del Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat, la diputada senyora Núria Flaqué del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona,  el diputat senyor Frederic Munné del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, la Sra. Marta Casals Genover vicepresidenta de la Fundació Congrés de Cultura i el Sr. Enric Casals i Genover membre del patronat de la Fundació Congrés de Cultura Catalana.

BASES DEL PREMI


HISTÒRIC DE GUARDONATS AMB EL PREMI MIQUEL CASALS COLLDECARRERA

 • I. “L’acció negatòria i la protecció de la propietat enfront de les immissions. La seva regulació en la llei 13/1990” de Joan Egea i Fernández.
 • II. “Institucions de Dret Civil de Catalunya” de Lluís Puig i Ferriol i Encarna Roca i Trias.
 • III. “El negoci jurídic testamentari en el dret civil de Catalunya” de Joan Marsal Guillamet.
 • IV. “L’estatut jurídic del curador en el Codi de Successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya” d’Esther Arroyo i Amayuelas.
 • V. “L’aplicació del dret civil de Catalunya: la qualitat jurídica del català” de M. Esperança Ginebra Molins.
 • VI. “Les ordinacions d’en Sanctacília. Servituds, relacions de veïnatge i límits al dret de propietat en el dret (històric) catal” de Jaume Ribalta i Haro.
 • VII. “Opción, tanteo y retracto” d’Esteve Bosch i Capdevila, i “Règim econòmic matrimonial de separació de béns i declaració d’insolvènci” de Lídia Arnau i Raventós.
 • VIII. “L’usdefruit vidual abintestat en el Dret Civil” de Miquel Miralles i Bellmunt.
 • IX. “La Comissió Jurídica assessora de la Generalitat de Catalunya durant la segona república espanyola i la seva obra legislativa” dels autors, Esther Arroyo i Amayuelas i Jaume Ribalta Haro
 • X. “El notariat a Catalunya després de la Guerra de Successió” de l’autor, Arcadi Garcia i Oms.
 • XI. “Evolució del sistema de fonts en Dret civil balear i la importància del Dret consuetudinari balear com a font i com a tradició jurídica.” de l’autor, Anselmo Martínez Cañellas.
 • XII. “CODI CIVIL DE CATALUNYA Jurisprudència sistematitzada.” dels autors Judith Solé (coord.), Esteve Bosch, Mercedes Caso, Francisco M. Echeverría, Mº del Carmen Gete-Alonso, Pedro del Pozo, Cristina Villó  i Dolors Viñas .

Volem agraïr a les entitats i institucions que donen suport i que ens ajuden a mantenir viva aquesta convocatòria de l’àmbit del dret:


Una part del fons que finança el Premi Miquel Casals Colldecarrera prové de cabals que atorga la Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya.