Home BECA D’ESTUDIS

BECA D’ESTUDIS

1. Característiques

Beca de la Fundació Congrés de Cultura Catalana a una proposta d’investigació sobre el paper dels moviments socials i la societat civil en la promoció de la llengua, la cultura i la identitat catalanes. Es valoraran especialment, però no de forma exclusiva, les propostes destinades a investigar el Congrés de Cultura Catalana, les relacions entre entitats o moviments socials dels Països Catalans i les que contribueixin a comprendre el concepte i l’abast de la societat civil en l’àmbit nacional.

2. Àmbit

L’àmbit geogràfic de l’estudi pot situar-se en qualsevol indret dels Països Catalans o bé en el seu conjunt. Pel que fa a l’època, cal que estigui situat entre els inicis del XX i l’actualitat.

3. Dotació

La beca està dotada amb 6.000 € subjectes a les retencions tributàries corresponents. Aquest import es farà efectiu en tres lliuraments. Els dos primers es faran en el moment de rebre els informes de seguiment i el tercer es farà en el moment de lliurar el treball final.

4. Requisits

Poden optar a la beca les persones investigadores, individualment o en equip, que presentin una proposta d’estudi d’acord amb aquestes bases. El projecte ha d’estar ben fonamentat metodològicament i s’ha de poder realitzar en el termini màxim d’un any, entre gener i desembre de 2019.

5. Presentació de candidatures

Les sol·licituds s’han de presentar abans del dia 15 d’octubre de 2018 per correu electrònic a info@fundccc.cat adjuntant la següent documentació:

  • Currículum de les persones sol·licitants (màxim 1 pàgina per persona) i presentant dos avals que acreditin la qualitat investigadora de les persones sol·licitants.
  • Projecte d’estudi en un un màxim de 10 fulls A4, ha de precisar:

a) Títol del projecte

b) Descripció del projecte

  • b.1 Presentació (resum del projecte)
  • b.2 Plantejament inicial (motivacions, antecedents, pers pectiva i rellevància de la recerca)
  • b.3 Objectius del projecte
  • b.4 Marc teòric
  • b.5 Metodologia del projecte
  • b.6 Resultats esperat del projecte
  • b.7 Bibliografia

c) Pla de treball (calendari)

d) Equip de treball

6. Jurat

El Jurat estarà format per Ivan Serrano, Cristina Perales, Montserrat Treserra, Agustí Colomines, Carles Santacana, Marta Rovira i Marina Pujol.

El Jurat pot demanar informació complementària a les persones aspirants i convocar-les per tal de valorar el projecte i les seves possibilitats.

El Jurat és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament en aquestes bases i pot declarar la beca com a deserta.

7. Veredicte

El veredicte del Jurat, que és inapel·lable, es farà públic el 30 de novembre de 2018.

8. Seguiment del jurat

El jurat (o les persones que la Fundació designi) farà un seguiment del projecte al qual hagi estat atorgada la beca per tal de valorar-ne el correcte desenvolupament. La persona o l’equip d’investigació haurà de presentar dos informes, que programarà el jurat d’acord amb la persona o equip que hagi obtingut la beca. El jurat està capacitat per fer les consideracions oportunes sobre el projecte i, si s’escau, revocar la beca.

9. Revocació de la beca

La beca pot ser revocada si no s’executa el treball en el termini convingut o si els informes presentats no són prou satisfactoris. L’extinció anticipada de la beca implica la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Així mateix, l’incompliment de les obligacions assumides per part de la/les persona/es beneficiària/es de la beca pot comportar la devolució dels pagaments rebuts anteriorment.

10. Lliurament del treball

El treball final realitzat s’haurà de lliurar el 23 desembre de 2019 com a màxim, excepte en el cas que d’acord amb el criteri del jurat (o qui designi la Fundació) s’estableixi una pròrroga, que no podrà superar en cap cas els sis mesos.
El treball final no podrà excedir les 75.000 paraules i caldrà que sigui lliurat en paper (2 còpies) i en format electrònic.

11. Propietat del treball

La Fundació Congrés de Cultura Catalana es reserva el dret de publicar el treball si considera que té la qualitat necessària. L’import de la beca serà considerat un avançament dels drets d’autor. Així mateix, es reserva el dret de publicar el treball complet i/o el resum en forma d’opuscle en suport digital. D’altra banda la persona o l’equip d’investigació es compromet a adequar-lo i a supervisar-ne la publicació sense gratificacions complementàries. Tant si el resultat del treball es publica en forma de llibre o d’article en revistes acadèmiques, caldrà fer esment de la Fundació Congrés de Cultura Catalana com institució que ha finançat el treball.

No obstant això, si un cop transcorreguts dos anys de la presentació del treball aquest no s’ha publicat, la/les persona/es autora/es pot/poden publicar-lo pel seu compte, amb ajuts de qualsevol mena. Només cal que ho comuniqui prèviament a la Fundació, que faci constar que el treball ha estat elaborat gràcies a la Beca Fundació Congrés i que en lliuri deu exemplars a la Fundació Congrés.

12. Incompatibilitat i acceptació de les bases

L’obtenció de la beca no condiciona el fet que la persona o l’equip puguin beneficiar-se d’altres ajuts sempre que no entrin en contradicció amb aquestes bases i no impliquin cap obligació addicional per part de la Fundació Congrés de Cultura Catalana.
El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

BASES