Home Estatuts

Estatuts

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ CONGRÉS DE CULTURA CATALANA

Capítol I. INSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 1. La Fundació es denomina Fundació Privada Congrés de Cultura Catalana; va ésser creada mitjançant una aportació procedent del mateix congrés i el producte d’una ampla campanya popular organitzada per assegurar la continuïtat dels fins que van impulsar la celebració del Congrés de Cultura Catalana. S’ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i d’una manera especial per aquests estatuts.

Article 2. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar sense altres limitacions que les que expressament assenyalin les lleis.

Article 3. L’àmbit d’actuació de la Fundació queda determinat per l’objecte fundacional i pels acords que, en interpretació i desenvolupament d’aquell objecte, estableixi en cada moment el Patronat. Són els seus beneficiaris aquelles persones, entitats o grups socials que, en qualsevol de les formes admeses en Dret, rebin els ajuts o sobre les quals es projecti l’activitat de la Fundació.
L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel comitè executiu amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les següents regles:
1.- Demanar la prestació o serveis que la Fundació pugui oferir.
2.- Complir, si escau, en cada cas, els requisits objectius específics que complementàriament pugui acordar el Patronat.

Article 4. El domicili de la Fundació radica a Barcelona,Carrer Sant Pere Més Alt, 1 Principal-B 08003 Barcelona. El Patronat podrà traslladar-lo a qualsevol altre lloc dins de Catalunya i n’haurà de donar compte al Protectorat de la Generalitat.

Pàgines: 1 2 3 4 5 6 7