Home Estatuts

Estatuts

Capítol V. CONSELL ASSESSOR

Article 42. El Consell Assessor de la Fundació és un òrgan consultiu que té com a missió recomanar al Patronat l’ordre de les prioritats culturals i científiques a seguir, així com formular una anàlisi crítica de les activitats realitzades.

Article 43. El Consell Assessor de la Fundació estarà format per un mínim de quinze membres i un màxim de cinquanta, elegits d’entre persones de prestigi reconegut en els àmbits cultural o científic.

Article 44. El Comitè Executiu formularà al Patronat la proposta de nomenament de les persones que hagin de formar art del Consell Assessor, i procurarà que exs trobin degudament representades cada una de les zones integrants dels Països Catalans

Article 45. El Consell Assessor es podrà organitzar en seccions autònomes per una operativitat més gran, amb la intenció de cohrir els següents àmbits:

  1. Ciències Econòmiques
  2. Llengua, Literatura i Mitjans de Comunicació Socials
  3. Producció Artística
  4. Ciències Històriques, Polítiques i Socials
  5. Altres àmbits científics i Investigació aplicada
  6. Qualitat de vida

Article 46. Les reunions plenàries o per seccions del Consell Assessor seran convocades i presidides pel Director d’Activitats i Promoció.

Article 47. Els dictàmens i informes del Consell Assessor no seran vinculants per al Patronat ni per al Comitè Executiu

La permanència en el Consell Assessor dels membres que el componen serà indefinida, llevat la renúncia expressa o el cessament acordat pel Patronat.

Pàgines: 1 2 3 4 5 6 7