Home Estatuts

Estatuts

Capítol V. RÈGIM D’ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

Article 42. Les activitats que el Patronat decidiexi realitzar per ell mateix, seran objecte del corresponent pla en el qual es fixaran els objectius a complir els mijants personals i econòmics necessaris per a llur realització, especificant-los per exercicis econòmics.

Article 43. Per a l’atribució de les ajudes a tercers s’observaran les següents regles:

  1. Els beneficiaris hauran de posseir a judici del Patronat la categoria i la vàlua personal i professional suficients per a realitzar la comesa que els assenyali la Fundació en assignar-los l’ajuda.
  2. Quan la finalitat perseguida pugui ésser realitzada per diverses persones o entitats, el Patronat podrà convocar concurs públic per a la concessió de l’ajuda, assenyalant-ne les condicions, les preferències per a l’adjudicació i les obligacions a assumir per part del beneficiari.
  3. Qualsevol ajuda concedida per la Fundació estarà condicionada a la realització efectiva de l’objectiu assenyalat, i podrà ser fraccionada al ritme d’aquesta realització dins dels termes establerts en concedir-la o ajornar-se fins el moment de l’acabament de la prestació promesa.

L’incompliment no justificat d’aquest termes i de les altres condicions establertes facultarà la Fundació per a reduir, suspendre o cancel·lar la prestació o, fins i tot, obligar a la devolució de l’ajuda percebuda.

  1. Les prestacions de la Fundació seran en tot cas gratuïtes, però es podran concedir en fora de préstec sense interès quan aquesta modalitat sigui suficient a judici del Patronat, a la vista de la condició del beneficiari. Així mateix, les ajudes podran ésser parcials, si el mateix beneficiari pot subvenir a la resta o procurar-la per altres mitjans.

Article 43 BIS. El exercicis econòmics s’inicien l’u de gener de cada any, i finalitzen el 31 de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici, el Patronat, d’una manera simultània i que expressi d’una manera precisa el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació, d’acord amb el que estableix la llei, ha de fer l’inventari i formular els comptes anuals.

Els documents que integren els comptes han d’ésser aprovats pel patronat dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici.

En el termini de 30 dies a comptar de l’aprovació pel patronat, els comptes s’han de presentar al protectorat.

Pàgines: 1 2 3 4 5 6 7