Home Estatuts

Estatuts

Capítol III. CAPITAL FUNDACIONAL I PATRIMONI

Article 8. La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l’acta fundacional, i pot augmentar-se posteriorment amb aportacions fetes pels fundadors o per altres persones. Els augments de dotació, que han de respectar les normes sobre aplicació obligatòria de rendes i altres ingressos, s’han de fer constar en els comptes anuals que es presentin al protectorat.

Article 9. Les rendes i altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.

Article 10. Si la Fundació rep béns, sense que se n’especifiqui la destinació, el patronat ha de decidir si han d’integrar-se a la dotació o han d’aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

Article 11. Els béns i les rendes de la Fundació s’entendran afectes i adscrits d’una manera directa i immediata, sense la interposició de cap persona o autoritat, a la realització dels fins fundacionals.

Article 12. La Fundació podrà en qualsevol moment i en totes les vegades que calgui, a tenor del que aconselli la conjuntura econòmica, efectuar les modificacions, transformacions o conversions que estimi precises en les inversions del capital fundacional, amb la finalitat d’evitar que aquest, tot i mantenir el seu valor nominal, quedi reduït en el seu valor efectiu o poder d’adquisició. Per això, el capital de la Fundació serà conservat en les seves inversions originàries o en aquelles altres que el Patronat acordi, sempre amb les autoritzacions administratives que, en el seu cas, resultin exigibles i amb els assessoraments necessaris, amb la finalitat de garantir en el temps l’eficàcia i la permanència de la tasca fundacional.

Pàgines: 1 2 3 4 5 6 7