Home Estatuts

Estatuts

Capítol III. CAPITAL FUNDACIONAL I PATRIMONI

Article 8. La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l’acta fundacional, i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l’augment de capital fundacional. Aquest increment de la dotació s’ha de notificar en el moment de la presentació de comptes.

Article 9. Les rendes i altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.

Article 10. Si la Fundació rep béns, sense que se n’especifiqui la destinació, el patronat ha de decidir si han d’integrar-se a la dotació o han d’aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

Article 12. La Fundació podrà en qualsevol moment i en totes les vegades que calgui, a tenpr del que aconselli la conjuntura econòmica, efectuar les modificacions, transformacions o conversions que estimi precises en les inversions del capital fundacional, amb la finalitat d’evitar que aquest, tot i mantenir el seu valor nominal, quedi reduït en el seu valor efectiu o poder d’adquisició. Per això, el capital de la Fundació serà conservat en les seves inversions originàries o en aquelles altres que el Patronat acordi, sempre amb les autoritzacions administratives que, en el seu cas, resultin exigibles i amb els assessoraments necessaris, amb la finalitat de garantir en el temps l’eficàcia i la permanència de la tasca fundacional.

Pàgines: 1 2 3 4 5 6 7