Home Estatuts

Estatuts

Capítol IV. ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ

Article 13. Els òrgans rectors de la Fundació són:

 1. El Patronat
 2. El Comitè Executiu
 3. La Comissió de Comptes

El Patronat

Article 14. La representació, el govern, l’administració i la disposició dels béns fundacionals es confia de forma exclusiva a un Patronat, sens perjudici de les delegacions que es puguin establir d’acord amb la llei i els presents Estatuts.

Article 15. El Patronat de la Fundació es compon d’un mínim de quinze membres i un màxim de trenta.

El primer Patronat serà nomenat en l’escriptura fundacional. Les successives renovacions del Patronat correspondran al mateix Patronat en sessió especialment convocada per a aquesta finalitat i precisaran la majoria dels vots dels patrons que es trobin en l’exercici del càrrec, inclosos els que hagin de cessar.

Article 16

Seran Patrons Vitalicis:

 1. El President, el Vice-president i Secretari del Congrés de Cultura Catalana senyors Miquel Casals i Colldecarrera, Agustí Bassols i Parés i Josep Pi-Suñer i Cuberta.
 2. Els cinc membres de la Comissió Liquidadora de la Societat Mercantil Gestora del Congrés de Cultura Catalana, senyors Miquel Bes i Calzadilla, Josep Espar i Ticó, Jaume Fuster i Guillemó, Gregori Mir i Mayol i Jordi Taxonera i Comas

Seran Patrons Nats:

 1. El/la Degà/ana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
 2. El/la President/a d’Acció Cultural del País Valencià
 3. El/la President/a de l’Obra Cultural Balear

Les persones indicades podran ésser substituïdes en les reunions del Patronat per aquelles que puguin fer-ho legalment segons els respectius estatuts. La resta dels Patrons serà elegida pel Patronat d’entre les persones individuals que per les seves especials característiques es consideri convenient la seva incorporació al Patronat de la Fundació. Per l’esmentada incorporació de nous Patrons a títol personal caldrà la conformitat dels dos terços del Patronat. El seu nombre serà determinat pel Patronat dins dels límits assenyalats en l’article anterior.

Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.

Article 17. Els patrons electius seran designats per un terme de quatre anys, i podran ésser reelegits indefinidament mentre subsisteixin, a judici del Patronat, els motius del seu nomenament.

Article 18. Els patrons vitalicis i els electius cessaran també per mort, incapacitat o renúncia. El lloc serà cobert designant en substitució del cessant un patró electiu.

Els patrons electius nomenats així ho seran fins a la propera renovació parcial del Patronat, sense perjudici del dret a la reelecció en la forma assenyalada en l’article anterior.

Article 19. El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres un president i vicepresident. Ha de designar també un secretari, que pot ser patró o no ser-ho; si no té la condició de patró, el secretari pot assistir a les reunions amb veu però sense vot.

Article 20. El President del Patronat ostentarà la representació legal de la Fundació; dirigirà les reunions del Patronat i n’executarà els acords, sempre que no n’hagi estat encomanada l’execució a una altra persona o al Comitè Executiu.

En cas d’urgència o necessitat, el President podrà adoptar les resolucions que estimi necessàries i executar-les ell mateix, i en doanrà compte al Patronat a la primera reunió que es celebri.

Article 21. El president, en cas d’absència o impossibilitat serà substituït en funcions i amb facultats idèntiques, pel vicepresident. Quan la impossibilitat resulti definitiva el vicepresident convocarà al Patronat per tal que elegeixi un nou president.

Article 22. Correspon al Secretari del Patronat, amb el vist i plau del President, l’expedició de tota classe de certificacions dels acords adoptats pel Patronat i del contingut dels llibres i documents de la Fundació.

En cas d’absència o impossibilitat del Secretari, serà substituït amb funcions i facultats idèntiques per un Patró designat pel mateix Patronat.

Article 23. Perquè siguin vàlides les reunions del Patronat i els acords que s’hi adoptin, caldrà que hi siguin presents, en primera convocatòria, més de la meitat dels seus membres, sense que la delegació sigui autoritzada. En segona convocatòria, mitja hora més tard, el Patronat quedarà vàlidament constituït sempre que hi concorrin com a mínim tres patrons.

Article 24. Els acords es prendran per majoria simple de vots, llevat que els Estatuts disposin una altra cosa. Cap patró no es podrà abstenir de votar. En cas d’empat decidirà el vot del President.

Els acords seran executius tot i que no s’hagi aprovat l’acta.

Article 25. El Patronat es reunirà en sessió ordinària dins el primer semestre de cada any natural, per formular i aprovar els comptes anuals de l’any anterior, proposats pel comitè executiu, i prèviament examinats i conformats per la comissió de comptes. També es reunirà dins el quart trimestre de cada any natural per elaborar i aprovar el pressupost de l’any següent proposat pel Comitè Executiu. El president podrà convocar les reunions que estimi convenients i haurà de fer-ho amb caràcter extraordinari quan ho sol·liciti almenys una quarta part dels membres del Patronat, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

Les actes de les reunions del patronat s’han d’aprovar, si escau, per aquest mateix òrgan en la mateixa reunió o en la següent.

Article 26. Les convocatòries es cursaran per qualsevol mitjà eficaç per assegura la seva recepció per part de l’interessat, amb set dies almenys d’antelació a aquell en què hagi de celebrar-se la reunió.

Article 27. El càrrec de Patró és gratuït, però els patrons poder ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l’exercici del càrrec els produeixi.

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació, en la forma i amb els requisits establerts a la normativa aplicable.

Article 28. Correspon especialment al patronat:

 1. Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d’actes i contractes, i davant de l’administració i tercers sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i reglaments complementaris dels estatuts quan s’estimi procedent.
 2. L’elecció dels membres del Comitè Executiu.
 3. El nomenament de dos dels seus membres per formar part de la comissió de comptes.
 4. Formular i aprovar els comptes anuals de la Fundació.
 5. Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d’Espanya i altres entitats financeres, per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer el seguiment i cancel·lar-los, contractar préstecs i crèdits amb garanties -incloses les hipotecàries i pignoratícies- o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.
 6. Donar i rebre en arrendament immobles béns i serveis, concertar i rescindir contractes laborals.
 7. Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedents.
 8. Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni del a Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
 9. Vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.
 10. Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 29. El Comitè Executiu és l’òrgan encarregat de portar a terme les decisions i les directrius emanades pel Patronat.

Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici, el comitè, d’una manera simultània i que expressi d’una manera precisa el patrimoni, la situació financera i els resultats de la fundació, d’acord amb el que estableix la llei, ha de presentar al Patronat l’inventari i els comptes anuals, per a la seva formulació i aprovació en la forma prevista a la llei.

Els comptes han d’estar integrats pels documents exigits a la normativa aplicable.

Article 30. El comitè executiu estarà format per 9 membres que seran:

 1. El president, el vicepresident i el secretari del Patronat.
 2. El director d’activitats i promoció.
 3. El director de finances i d’administració.
 4. Quatre vocals designats pel Patronat.

Article 31. El Director d’Activitats i Promoció tindrà al seu càrrec la vigilànica directa de la realització d’aquelles activitats culturals o científiques que en cada moment porti a terme la Fundació.

Particularment li correspondrà donar compte al Patronat, sempre que en sigui requerit, de la situació dels treballs i activitats en curs patrocinats per la Fundació; i promoure la col·laboració de l’entitat amb altres institucions públiques i privades.

Article 32. El Director de Finances i l’Administració tindrà al seu càrrec la coordinació dels serveis administratius de la Fundació i el maneig dels fons pressupostats. Per a la disposició dels fons, comptes i llibretes de la Fundació podrà efectuar-se bé pel Director de Finances i Administració, bé per signatura de dos membres del Comitè Executiu.

Article 33. Els cinc vocals restants, sota la coordinació del Director d’Activitats i Promoció, seran els encarregats de controlar els treballs que s’estiguin realitzant, així com de proposar al Comitè Executiu tots aquells suggeriments i modificacions que estimin necessaris per a la bona marxa de l’activitat fundacional.

Article 34. Els càrrecs del Comitè Executiu tindran una durada de quatre anys i podran ésser reelegits.

Per formar part del Comitè Executiu no cal pertànyer al Patronat.

Article 35. El Comitè Executiu es reunirà cada mes sota la presidència del President del Patronat. En cas d’absència d’aquest, actuarà com a president el vicepresident  del Patronat. Actuarà com a secretari del Comité qui ho sigui del Patronat. El Comitè es podrà reunir sempre que el President ho consideri oportú, i també s’haurà de reunir si ho sol·liciten al President el director d’activitats i promocions o el director de finances i administració o dos dels vocals. Les convocatòries es cursaran pel President per qualsevol mitjà eficaç per assegurar la seva recepció per part de l’interessat, amb set dies almenys d’antelació a aquell en què hagi de celebrar-se la reunió.

Article 36. Les reunions del Comitè Executiu seran vàlides si hi assisteixen almenys cinc dels seus membres, sempre que entre aquests es trobi present el President o el Secretari del Patronat. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents.

Article 37.  El Comitè Executiu portarà un Llibre d’Actes, la redacció i custòdia del qual correrà a càrrec del Director d’Activitats i Promoció. Les actes de les reunions s’han d’aprovar, si escau, per aquest mateix òrgan en la mateixa reunió o en la següent.

La Comissió de Comptes

Article 38. Dos membres del Patronat integraran la Comissió de Comptes.

Article 39. No podran formar part de la Comissió de Comptes els membres del Patronat que pertanyin al Comitè Executiu.

Article 40. La Comissió de Comptes estarà encarregada d’examinar i conformar els comptes anuals preparats pel Comitè Executiu així com de supervisar l’aplicació del pressupost anual, dins dels terminis legals i estatutaris.

Article 41. La durada dels càrrecs de la Comissió de Comptes serà de quatre anys i podran ésser reelegits indefinidament mentre subsisteixi, a judici del Patronat, els motius del seu nomenament.

Pàgines: 1 2 3 4 5 6 7