Home Estatuts

Estatuts

Capítol IV. ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ

Article 13. Els òrgans rectors de la Fundació són:

 1. El Patronat
 2. El Comitè Executiu
 3. La Comissió de Comptes

Del Patronat

Article 14. La representació, el govern, l’administració i la disposició dels béns fundacionals es confia de forma exclusiva a un Patronat, sens perjudici de les delegacions que es puguin establir d’acord amb la llei i els presents Estatuts.

Article 15. El Patronat de la Fundació es compon d’un mínim de quinze membres i un màxim de trenta.

El primer Patronat serà nomenat en l’escriptura fundacional. Les successives renovacions del Patronat correspondran al mateix Patronat en sessió especialment convocada per a aquesta finalitat i precisaran la majoria dels vots dels patrons que es trobin en l’exercici del càrrec, inclosos els que hagin de cessar.

Article 16. Ostentaran el càrrec de Patrons Vitalicis:

 1. El President, el Vicepresident i Secretari del Congrés de Cultura Catalana senyors Miquel Casals i Colldecarrera, Agustí Bassols i Parés i Josep Pi-Sunyer i Cuberta.
 2. Els cinc membres de la Comissió Liquidadora de la Societat Mercantil Gestora del Congrés de Cultura Catalana, senyors Miquel Bes i Calzadilla, Josep Espar i Ticó, Jaume Fuster i Guillemó, Gregori Mir i Mayol i Marc Taxonera i Comas

Seran Patrons Nats:

 1. El Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
 2. El President d’Acció Cultural del País Valencià
 3. El President de l’Obra Cultural Balear

Els senyors indicats podran ésser substituïts en les reunions del Patronat per aquells que puguin fer-ho legalment segons els respectius estatuts. La resta dels Patrons serà elegida pel Patronat d’entre les institucions públiques o privades col·laboradores immediates de la Fundació i les persones individuals que hagin efectuat donacions de béns o aportacions financeres extraordinàries a la Fundació, o que per les seves especials característiques personals es consideri convenient la seva incorporació al Patronat de la Fundació. Per l’esmentada incorporació de nous Patrons a títol personal caldrà la conformitat de dos terços del Patronat. El seu nombre serà determinat pel Patronat dins dels límits assenyalats en l’article anterior.

Article 17. Els patrons electius seran designats per un terme de quatre anys, i podran ésser reelegits indefinidament mentre subsisteixin, a judici del Patronat, els motius del seu nomenament. La renovació es farà per meitat cada dos anys. Per a procedir a la renovació del primer Patronat s’efectuarà un sorteig entre els seus membres, i cessarà la meitat en aquell acte; el resultat del sorteig serà determinant per al es renovacions successives.

Article 18. Els patrons vitalicis i els electius cessaran també per mort, incapacitat o renúncia. El lloc serà cobert designant en substitució del cessant un patró electiu.

Els patrons electius nomenats així ho seran fins a la propera renovació parcial del Patronat, sense perjudici del dret a la reelecció en la forma assenyalada en l’article anterior.

Article 19. El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres un president i vicepresident. Ha de designar també un secretari, que pot ser patró o no ser-ho; si no té la condició de patró, el secretari pot assistir a les reunions amb veu però sense vot.

Article 20. El President del Patronat ostentarà la representació legal de la Fundació; dirigirà les reunions del Patronat i n’executarà els acords, sempre que no n’hagi estat encomanada l’execució a una altra persona o al Comitè Executiu.

En cas d’urgència o necessitat, el President podrà adoptar les resolucions que estimi necessàries i executar-les ell mateix, i en doanrà compte al Patronat a la primera reunió que es celebri.

Article 21. El president, en cas d’absència o impossibilitat serà substituït en funcions i amb facultats idèntiques, pel vicepresident. Quan la impossibilitat resulti definitiva el vicepresident convocarà al Patronat per tal que elegeixi un nou president.

Article 22. Correspon al Secretari del Patronat, amb el vist i plau del President, l’autorització de les actes de les reunions del Patronat i l’expedició de tota classe de certificacions dels acords adoptats i del continguts dels llibres i documents de la Fundació.

En cas d’absència o impossibilitat del Secretari, serà substituït amb funcions i facultats idèntiques per un Patró designat pel mateix Patronat.

Article 23. Perquè siguin vàlides les reunions del Patronat i els acords que s’hi adoptin, caldrà que hi siguin presents, en primera convocatòria, més de la meitat dels seus membres, sense que la delegació sigui autoritzada. En segona convocatòria, mitja hora més tard, el Patronat quedarà vàlidament constituït sempre que hi concorrin com a mínim tres patrons.

Article 24. Els acords es prendran per majoria simple de vots, llevat que els Estatuts disposin una altra cosa. Cap patró no es podrà abstenir de votar. En cas d’empat decidirà el vot del President.

Els acords seran executius tot i que no s’hagi aprovat l’acta.

Article 25. El Patronat es reunirà en sessió ordinària dins el primer semestre de cada any natural, per aprovar els comptes i la memòria de l’any anterior, proposats pel comitè executiu, i prèviament examinats i conformats per la comissió de comptes. També es reunirà dins el quart trimestre de cada any natural per aprovar el pressupost de l’any següent proposat pel Comitè Executiu. El president podrà convocar les reunions que estimi convenients i haurà de fer-ho amb caràcter extraordinari quan ho sol·liciti per escrit almenys un terç dels membres del Patronat.

Article 26. Les convocatòries es cursaran per qualsevol mitjà eficaç per assegura la seva recepció per part de l’interessat, amb set dies almenys d’antel·lació a aquell en què hagi de celebrar-se la reunió.

Article 27. El càrrec de Patró és gratuït, però els patrons poder ser reemborsats de les despeses, degudament justificades , que l’exercici del càrrec els produeixi.

Els membres del Patronat que compleixin tasques de direcció, de gerència o d’administració, podran ser retribuïts per l’exercici d’aquestes activitats en el marc d’una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

Article 28. Correspon especialment al patronat:

 1. Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d’actes i contractes, i davant de l’administració i tercers sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i reglaments complementaris dels estatuts quan s’estimi procedent.
 2. L’elecció dels membres del Comitè Executiu.
 3. L’aprovació dels nomenaments de membres del Consell Assessor.
 4. El nomenament de dos dels seus membres per formar part de la comissió de comptes.
 5. Formular i aprovar els documents esmentats en l’article 29.2 de la Llei 5/2001 de 2 de maig de Fundacions.
 6. Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d’Espanya i altres entitats financeres, per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer el seguiment i cancel·lar-los, contractar préstecs i crèdits amb garanties (incloses les hipotecàries i pignoratícies ) o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.
 7. Donar i rebre en arrendament immobles béns i serveis, concertar i rescindir contractes laborals.
 8. Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedents. Així mateix, inscriure aquests actes en el registre de fundacions.
 9. Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni del a Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
 10. Vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.
 11. Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de l’autorització del protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

Article 29. El Comitè Executiu és l’òrgan encarregat de portar a terme les decisions i les directrius emanades pel Patronat.

Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici, el comitè, d’una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del Patrimoni de la Fundació, ha de presentar al Patronat l’inventari dels comptes anuals, per a la seva aprovació.

Els comptes han d’estar integrats per:

 1. El balanç de situació, en la data de tancament de l’exercici, que ha d’especificar amb claredat, els béns o els elements que s’integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.
 2. El Compte de Resultats.
 3. La memòria que ha d’incloure almenys:

Primer. El detall dels recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinar si s’escau.

Segon. Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.

Tercer. El detall de les societats participades majoritàriament amb indicació o del percentatge de participació.

Article 30. El comitè executiu estarà format per 9 membres que seran:

 1. El president, el vicepresident i el secretari del Patronat.
 2. El director d’activitats i promoció.
 3. El director de finances i d’administració.
 4. Quatre vocals designats pel Patronat, un d’ells a proposta del President de l’Obra Cultural Balear, un altre de l’Acció Cultural del País Valencià i els altres dos lliurement.

Article 31. El Director d’Activitats i Promoció tindrà al seu càrrec la vigilànica directa de la realització d’aquelles activitats culturals o científiques que en cada moment porti a terme la Fundació.

Particularment li correspondrà la convocatòria i la presidència de les reunions que celebri el Consell Assessor; donar compte al Patronat, sempre que en sigui requerit, de la situació dels treballs i activitats en curs patrocinats per la Fundació; i promoure la col·laboració de l’entitat amb altres institucions públiques i privades.

Article 32. El Director de Finances i l’Administració tindrà al seu càrrec la coordinació dels serveis administratius de la Fundació i el maneig dels fons pressupostats. Per a la disposició dels fons, comptes i llibretes de la Fundació podrà efectuar-se bé pel Director de Finances i Administració, bé per signatura de dos membres del Comitè Executiu.

Article 33. Els cinc vocals restants, sota la coordinació del Director d’Activitats i Promoció, seran els encarregats de controlar els treballs que s’estiguin realitzant, així com de proposar al Comitè Executiu tots aquells suggeriments i modificacions que estimin necessaris per a la bona marxa de l’activitat fundacional.

Article 34. Els càrrecs del Comitè Executiu tindran una durada de quatre anys i podran ésser reelegits.

Per formar part del Comitè Executiu no cal pertànyer al Patronat. Cap membre del Comitè Executiu no ho podrà ser del Consell Assessor, llevat del Director d’Activitats i Promoció

Article 35. El Comitè Executiu es reunirà cada mes sota la presidència del President del Patroant. En cas d’absència d’aquest, actuarà com a president el vicepresident del Patronat. El Comitè Executiu es podrà reunir també si ho sol·liciten al President el Director d’Activitats i Promocions o el Director de Finances i Administració o dos dels vocals.

Article 36. Les reunions del Comitè Executiu seran vàlides si hi assisteixen almenys cinc dels seus membres, sempre que entre aquests es trobi present el President o el Secretari del Patronat.

Article 37.  El Comitè Executiu portarà un Llibre d’Actes, la redacció i custòdia del qual correrà a càrrec de lDirector d’Activitats i Promoció.

La Comissió de Comptes

Article 38. Dos membres del Patronat integraran la Comissió de Comptes.

Article 39. No podran formar part de la Comissió de Comptes els membres del Patronat que pertanyin al Comitè Executiu

Article 40. La Comissió de Comptes estarà encarregada d’examinar i conformar els comptes anuals preparats pel Comitè Executiu així com de supervisar l’aplicació del pressupost anual, dins dels terminis legals iestatutaris.

Article 41. La durada dels càrrecs de la Comissió de Comptes serà de quatre anys, però no podran ésser reelegits fins que transcorrin des del cessament almenys uns altres quatre anys.

Pàgines: 1 2 3 4 5 6 7