Home Estatuts

Estatuts

Capítol VII. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Article 50. Els presents Estatuts no podran ésser alterats ni modificats un cop que hagi estat legalment reconeguda la Fundació, sinó en els termes i amb els límits assenyalats en el paràgraf següent.

Sempre que sobrevinguessin circumstàncies que ho fessin aconsellable per a la vida i l’activitat de la Fundació, el Patronat podrà, amb el vot favorable de les tres cinquenes parts dels seus membres, acordar la modificació dels Estatuts, i ho comunicarà al Protectorat de l’Estat perquè, previ el corresponent expedient administratiu, concedeixi l’oportuna autorització.

Capítol VIII. EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 51. L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dura  terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o si escau el protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia del protectorat es destinarà a les entitats que estableix l’article 46 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions i que també estiguin acollides a la llei 49/2002, de 23 de desembre de “Regimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”.

En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius i donar a l’haver que en resulti l’aplicació establerta en l’apartat anterior.

Pàgines: 1 2 3 4 5 6 7