Home Estatuts

Estatuts

Capítol VII. EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 45. L’extinció de la Fundació comporta la seva liquidació que han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

La dissolució determinar la cessió global de tots els actius i passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a alguna fundació o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, sempre i quan es tracti d’una entitat considerada com entitat beneficiària del mecenatge als efectes previstos als articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, o a una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d’interès general similars als de la Fundació.

Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en el paràgraf anterior.

Pàgines: 1 2 3 4 5 6 7