Home Estatuts

Estatuts

Capítol VI. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Article 44. Els presents Estatuts no podran ésser alterats ni modificats un cop que hagi estat legalment reconeguda la Fundació, sinó en els termes i amb els límits assenyalats en el paràgraf següent.

Sempre que sobrevinguessin circumstàncies que ho fessin aconsellable per a la vida i l’activitat de la Fundació, el Patronat podrà, amb el vot favorable de les tres cinquenes parts dels seus membres, acordar la modificació dels Estatuts, la qual requerirà l’aprovació del protectorat.

Pàgines: 1 2 3 4 5 6 7